Wat is mediation?

Mediation is een middel voor partijen om een conflict gezamenlijk op te lossen met behulp van een onafhankelijk bemiddelaar, de mediator. Vaak is mediation een betere, snellere en goedkopere manier om een oplossing van een (dreigend) geschil te realiseren, dan daarover in langdurige, dure en onvoorspelbare juridische procedures terecht te komen. Het geschil kan door mediation vaak op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat. Dit is bijvoorbeeld van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden. Mediation geeft partijen de kans om het conflict zelf op te lossen onder deskundige en onafhankelijke begeleiding.

Hoe werkt mediation?

De mediator begeleidt de partijen bij het gezamenlijk oplossen van hun geschil. De nadruk wordt allereerst gelegd op het verbeteren van de onderlinge relatie. Dat betekent meestal dat de verstoorde communicatie moet worden verbeterd. Als dat is gerealiseerd, ontstaat hierdoor veelal voor betrokkenen (hernieuwd) begrip voor elkaars situatie. Onder begeleiding van de mediator krijgen de partijen vervolgens inzicht in elkaars werkelijke belangen. Dan kan worden gewerkt aan een optimale oplossing, die door beiden gezamenlijk gedragen zal worden.
Dit gebeurt in een aantal sessies van maximaal 2 uur. Het aantal sessies is afhankelijk van de aard en de omvang van het conflict. Bij aanvang van de mediation zal door de betrokken partijen een mediationovereenkomst worden ondertekend. Hierin is onder andere een aantal uitgangspunten van mediation (zoals de vertrouwelijkheid en de vrijwilligheid) vastgelegd. Als de mediation is geslaagd, zullen de door partijen gemaakte afspraken worden vastgelegd  in een schriftelijke overeenkomst, die door Den Ouden Mediation wordt opgesteld.

Rol mediator?

Een mediator fungeert tijdens het gehele mediationproces als gespreksbegeleider. Hij is gespecialiseerd in het omgaan met conflicten en emoties tussen mensen. De mediator begeleidt en bewaakt het proces waarin het conflict tussen partijen wordt besproken. De mediator spreekt zich niet uit over de inhoud van het conflict en geeft daarover ook geen oordeel. De mediator staat juist neutraal ten opzichte van de partijen en hun conflict. Hij heeft ook geen belang bij de inhoud van de oplossing die partijen zullen vinden.

Wendy den Ouden is een MfN Register mediator en heeft zich verplicht te werken volgens  het NMI-Reglement en de Gedragsregels voor Mediators.

De specifieke kracht van Wendy in het mediationproces is gelegen in het combineren van enerzijds haar specialistische kennis en anderzijds het inzetten van haar coachingsvaardigheden naar de betrokken partijen.

Specialisatie Den Ouden Mediation
  • Echtscheiding (bemiddeling inzake echtscheiding en einde samenwoning; opstellen omgangsregeling kinderen etc.)
  • Arbeidsgeschillen
  • Letselschade (beëindigen van geschillen tussen slachtoffers van een ongeval of medische fout en de verzekeraar)
  • Klachtenbemiddeling in de gezondheidszorg (bemiddeling bij klachten tussen artsen of andere zorgverleners en patiënten)